cs

Zpracování osobních údajů

Uživatel tímto dává souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2017 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby společnost MP Krásno, a.s., jakožto správce, zpracovávala osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo a e-mailovou adresu (dále jen jako „Osobní údaje uživatele“). Osobní údaje uživatele budou zpracovány od okamžiku zaslání vyplněného registračního formuláře. Osobní údaje uživatele budou zpracovány za účelem identifikace uživatele a pro marketingové potřeby správce. Osobní údaje uživatele mohou být z databáze osobních údajů správce vymazány na základě žádosti odeslané uživatelem na e-mailovou adresu: marketing@krasno.cz. Pokud uživatel nepožádá o vymazání osobních údajů z databáze správce, budou osobní údaje uživatele archivovány po dobu 2 let. Po skončení této archivační lhůty budou osobní údaje z databáze osobních údajů správce automaticky vymazány.

 

Uživatel tímto potvrzuje, že byl společností MP Krásno, a.s.  řádně poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o (I.) právu uživatele na přístup k osobním údajům, (II.) právu na opravu osobních údajů, (III.) právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, (IV.) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (V) právu obrátit se v případě uvedené podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávní stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.